Drets d’imatge

Dades generals de l'alumne (requerit)


Dades del pare, mare o tutor legal (requerit)


Relació amb l'alumne menor d'edat:

Autoritzo: que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i audiovisuals corresponents a activitats escolars, sempre que estiguin destinades a la difusió de l'escola ACADÈMIA MARSHALL SL Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit a l'Acadèmia.

Barcelona

Introduïu en la casella el codi que apareix a continuació

captcha

Si ho desitja descarregui el pdf “Drets d’imatge”, imprimiu-lo i lliureu complimentat a la secretaria de l’Acadèmia

Atenció

La signatura d’aquest document és voluntària . La no autorització dels drets d’imatge no comporta que els alumnes no participin en concerts ni sessions .

Les escoles tenen la voluntat constant de fer difusió i promoció de les seves activitats , a través de cartells , fullets informatius , revistes , web i altres mitjans de difusió .

En aquestes publicacions es poden incorporar imatges en els que apareguin , individualment o en grup , alumnes de l’escola realitzant les esmentades activitats per donar a conèixer amb més precisió les diverses iniciatives i propostes acadèmiques que es realitzen.

Totes aquestes propostes de difusió són estrictament informatives i no tenen cap tipus de finalitat comercial o lucrativa .

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’art . 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 , de 5 de maig , la Direcció de l’Acadèmia Marshall demana el consentiment als alumnes majors d’edat i el consentiment dels pares o tutors legals dels alumnes menors d’edat per poder publicar fotografies i / o audiovisuals on aquests alumnes apareguin i siguin clarament identificables .