Reglament

Acadèmia Marshall 2014-2015 descarregar el reglament en pdf.

1. Classes: durada, assistencia i puntualitat. Recuperació de classes.

Les classes tenen una durada de 50-55 minuts, fet que permet als alumnes canviar d’aula i arribar amb puntualitat a la següent classe. Si un alumne arriba tard a la seva hora de classe, la part de la classe no donada no és recuperable ni es pot allargar la classe per raons d’organització del centre.

Els canvis d’horari durant el curs només seran possibles amb l’acord de Secretaria i el professor respectiu.

L’Académia avisara als pares de la falta d’assisténcia de qualsevol alumne menor d’edat, per aquest motiu, la falta d’assisténcia comunicada pel mateix alumne menor d’edat no es tindra en compte.

Només es recuperaran aquelles classes que el professor no hagi pogut donar. La recuperació podra ser acordada en un altre moment amb el professor, o bé l’académia posara un professor substitut. Les classes a les que l’alumne no pugui assistir no seran recuperables. Tots els alumnes disposen de 33 classes lectives durant el curs 2014-2015 (veure calendari escolar).

2. Rebuts: pagament domiciliat, efectiu i rebuts impagats.

Els rebuts domiciliats es carregaran entre el dia 1 i 5 del mes en curs. Les despeses per rebut retornat seran de 5 €. Els rebuts en efectiu es pagaran a Secretaria entre el dia 1 i 15 del mes en curs. Els rebuts pendents, tindran un recarrec de 5 €.

Al marge del recarrec, si un mateix rebut és retornat un segon cap, o si passats els primers 15 dies d’un mes hi ha pendent un rebut del mes anterior, es suspendran les classes de l’alumne fins que es regularitzi el pagament. Les classes perdudes per aquesta situació no seran recuperables.

3. Sosol·licituds de baixa: dates per a la sol·licitud.

Les sol·licituds de baixa s’han de presentar els 15 dies anteriors al venciment del proper rebut pera que siguin efectives el mes següent. No s’admetran baixes a partir del 15 de maig. En cas que un alumne es doni de baixa, i passats uns mesas i en el mateix curs vulgui reprendre les classes, haura de tornar a pagar l’import de la matrícula.

4. Tractament de dades personals.

En el moment de signar l’imprés de matrícula, esta donant el seu consentiment pera que I’Escola pugui tractar les seves dades personals amb finalitat estrictament académica i de gestió de pagament de rebuts. Les dades s’incorporen a un Fitxer propietat de ACADEMIA MARSHALL S.L. i en cap cas aquestes es lliuren a tercers. Pot exercir el dret d’accés, oposició, modificació o cancel·lació miijangant un escrita la Secretaria de I’Académia Marshall (Comte de Salvatierra 10, Pral. 08006 Barcelona). Quan un alumne es dona de baixa, només es guarden les dades exclusivament académiques.

5. Recomanacions i altres.

Tots els alumnes de I’Académia Marshall tenen accés lliure (previa reserva) a les activitats organitzades per

I’Associació Musical Granados-Marshall.

Volem recordar als pares que és molt important que l’alumne rebi un suport i una supervisió del temps que l’alumne dedica als estudis de música, proporcional segons el nivel! i l’edat.

L’Académia Marshall es reserva el dret d’expulsar un alumne d’un grup per mal comportament o no seguiment del ritme de les classes per manca i deixadesa en l’estudi. En aquest cas, haura de fer la classe de manera individual amb la tarifa corresponent.

Nom i cognoms de la persona que signa el document (obligatori)

Nom i cognoms de l'alumne si és diferent de la persona que signa (obligatori)

Data (obligatori)

El seu correu electrònic (obligatori)

NIF (requerido)

Introduïu en la casella el codi que apareix a continuació

captcha